E-tebligat dönemine doğru

E-tebligat dönemine doğru
Elektronik yolla da tebligat yapılması ve adli sicil kayıtlarına elektronik yolla ulaşılmasına olanak sağlayan kanun tasarısı Adalet Komisyonunda kabul edildi. Abone ol

Tebligat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, isteyene elektronik yolla da tebligat yapılabilecek. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olacak.

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, diğer usullere göre tebligat yapılacak.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak çiçek gönder kabul edilecek ve tebligat buraya yapılacak.

İlanen tebligat, gazetenin yanı sıra elektronik ortamda da yapılacak.

Adresini değiştiren kimse, yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilmediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılacak ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılacak. Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adresleri esas alınacak.


SİCİL KAYITLARI

Bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma kapsamında adli sicil ve arşiv kayıtlarında; mahkeme, hakim, askeri hakim, Cumhuriyet başsavcılığı ve askeri savcılık doğrudan doğruya sorgulama yapabilecek.

Kolluk ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, görev ve yetkileri kapsamında ihtiyaç duydukları adli sicil ve arşiv kayıtlarını, Adalet Bakanının izniyle Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Paylaşım Sisteminden sorgulayacak. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Paylaşım Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı, hiçbir kurum ve kişiye verilemeyecek.

Kolluk ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, mevzuatın izin verdiği durumlarda, kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere, sadece o iş ve işlemle ilgili olarak kişinin rızasını alarak sorgulama yapabilecek. Sorgulanan adli sicil ve arşiv kayıtlarına ilişkin bilgi ve belgeler, sorgulama yapan kurumlarda sorgulamayla ilgili iş ve işlemin tamamlanmasından sonra hiçbir şekilde muhafaza edilmeyecek veya kayıt altına alınmayacak, sorgulamanın tamamlanmasının ardından imha edilecek.


KİŞİLER, ADLİ SİCİL KAYITLARINI SORGULAYABİLECEK

Gerçek kişiler, kendileriyle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını, güvenli elektronik imza veya yönetmelikle belirlenecek diğer güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilecek. Sorgulama sonucu oluşturulan elektronik imzalı Adli Sicil veya Arşiv Kaydı Belgesi, elektronik ortamda ilgilisine güvenli şekilde ulaştırılacak.

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Paylaşım Sistemi'nden elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek kişilerce yapılacak sorgulamalardan ücret alınmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, düzenlemenin yürürlüğe gidiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde adli sicile ilişkin gerekli teknik altyapıyı kurarak Adalet Bakanından izin alacak.

Adalet Bakanından izin alan kamu kurum ve kuruluşları, görev ve yetkileri kapsamında ihtiyaç duydukları adli sicil ve arşiv kayıtlarını, doğrudan Adli Sicil ve Arşiv Kayıtları Paylaşım Sisteminden sorgulamaya başlayacak, vatandaşlardan doğrudan adli sicil veya arşiv kaydı isteyemeyecek.Kategori : BİLİM - TEKNOLOJİ